சுருக்கம்

Thermodynamic reassessment of the Fe-Cu-Er ternary System

G.J Zhou * and Y. Luo


 Using CALPHAD method, the Fe-Er binary systems were optimized. Ordinary subitutional solution are adopted to model liquid and other terminal solution, and all intermetallic phases are treated as stoichiometric compounds. Calculated phase diagram and thermodynamic data are both consistent with the experimental work. Then, the Fe-Cu-Er system was extrapolated by using the Fe-Er, Fe-Cu and Cu-Er binary systems.


குறியிடப்பட்டது

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஜே கேட் திறக்கவும்
  • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
  • காஸ்மோஸ் IF
  • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
  • ICMJE

மேலும் பார்க்க

ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்