44 161 768 3647

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

 

ஒரு செய்தியை விடுங்கள்

முகவரி

இந்தியா: ட்ரேட் அறிவியல் கம்ப்யூட்டர் பகுதி
6வது மடத்தில், கோபுரம்-பி, கட்டிடம் 14, ஐ.டி/ஐ.டி.இ.எஸ்-எஸ்.ஈ.ஜி.,
டி.எல்.எப் சைபர் சிட்டி வளர்ச்சி கம்பெனிஸ் லிமிடெட்.
செக்டர் 24 & 25A, டி.எல்.எஃப் ஃபேஸ்-III,
குர்கோன், ஹரியானா,
122002

யூகே: ட்ரேட் அறிவியல் கம்ப்யூட்டர் பகுதி
57 உல்ஸ்வாட்டர் அவென்யூ,
வெஸ்ட் எண்ட் சவுதாம்ப்டன்
ஹம்பர் யூகே

மின்னஞ்சல்: publisher@tsijournals.com,
info@tsijournals.com