44 161 768 3647

வேதியியல் இதழ்கள்

வேதியியல் என்பது இயற்பியல் அறிவியலின் ஒரு பகுதியாகும், இது அணுக்கள் மற்றும் அணுவிற்குள் இருக்கும் மூலக்கூறுகள், ஐசோடோப்புகள், மோல் மற்றும் சேர்மங்கள் போன்ற பல்வேறு கூறுகளைக் கையாள்கிறது. வேதியியல் விவசாயம், தொழில், மருந்து மற்றும் மருத்துவம் போன்ற துறைகளில் எண்ணற்ற பயன்பாடுகளைப் பெற்றுள்ளது.

List of வேதியியல் இதழ்கள்