சுருக்கம்

Phase equilibria of Ce-Te-Pb system at 1023K

G.J Zhou *, Y. Luo


 The isothermal section of the Ce-Te-Pb ternary system at 1023K has been investigated by means of diffusion triple together with electron probe microanalysis technique. Series of tie lines and tie-triangles have been determined and the isothermal section at 1023K has been established:Phase equilibria among the following intermetallic and solid solution phases are described: L12-Pb3(Ce,Te), B2-PbCe, Pb5Te2, -Pb2Si, -Pb2Te(4), Pb3Te2, Pb2CeTe(2), Pb3Ce6Te(3), Pb16CeTe9(5), the fcc solid solution, and the diamond(Te) phase. In addition, a phase, temporarily designated as Pb5(Ce,Te)3 (6), was observed for the first time at both 1023K


குறியிடப்பட்டது

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஜே கேட் திறக்கவும்
  • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
  • காஸ்மோஸ் IF
  • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
  • ICMJE

மேலும் பார்க்க

ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்